Chemistry - Organic Chemistry Seminars

Friday, April 19, 2024

Friday, April 26, 2024

Tuesday, April 30, 2024

Monday, May 6, 2024

Tuesday, May 7, 2024

Tuesday, August 27, 2024

Thursday, September 12, 2024

Monday, September 16, 2024

Monday, September 30, 2024

Tuesday, October 1, 2024

Thursday, October 17, 2024

Monday, November 18, 2024

Tuesday, November 19, 2024